Truqui'ns!  +34 972 770 407

Política de privacitat

En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es posa en coneixement dels usuaris d'aquest lloc web el següent:

 • Les dades que els usuaris facilitin a Promocosta seran incorporades a una base de dades de la qual és titular i responsable Promocosta proveïda de NIF: J55077861 i amb domicili en: Avinguda Montgó, 13 de l'Escala - 17130 - Girona
 • Quan per a l'accés a determinats continguts o per a la utilització d'algun servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. En aquest sentit, serà obligació dels usuaris mantenir actualitzats les dades de forma tal que corresponguin a la realitat a cada moment.
 • En facilitar dades de caràcter personal a Promocosta, mitjançant l'emplenament de formularis de recollida de dades o el seu enviament a través de qualsevol un altre mitjà, els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves la incorporació de les dades facilitades als fitxers de Promocosta. i el seu tractament automatitzat, en els termes estipulats en el present document.Els citats fitxers han estat oportunament comunicats i inscrits en el Registre General de l'Agència espanyola de Protecció de Dades, al que els usuaris poden accedir gratuïtament si així ho desitgen per comprovar la seva situació.
 • La recollida de dades personals i el seu tractament automatitzat té com a finalitat possibilitar o facilitar la gestió, administració, millora i ampliació dels diferents serveis, l'elaboració d'estadístiques, la gestió o seguiment d'incidències, així com l'enviament d'informació tècnica, jurídica, promocional o comercial d'activitats o serveis oferts per Promocosta o per tercers.
 • En facilitar dades de caràcter personal, l'usuari consent i accepta la remissió d'informació promocional o comercial per part de Promocosta , si ben l'usuari a qualsevol moment podrà revocar el seu consentiment mitjançant l'enviament d'un e-mail info@promocosta.com amb l'assumpte “Baixa e-mail”
 • Promocosta en cap cas vendrà ni arrendarà dades personals dels usuaris, i només els facilitarà o comunicarà a un tercer, per al compliment de les finalitats anteriorment indicades, amb el previ consentiment de l'usuari, consentiment que s'entendrà atorgat si l'usuari gens manifesta sobre aquest tema en el termini de quinze dies explicat a partir d'aquell en què li anés sol·licitat. L'usuari podrà denegar o revocar el seu consentiment mitjançant l'enviament d'un e-mail a info@promocosta.com
 • Els usuaris podran exercitar, a qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals. L'exercici d'aquests drets podrà efectuar-se mitjançant l'enviament d'un e-mail a info@promocosta.com, per fax al número 972 771 771, per correu al domicili social de Promocosta, o per qualsevol un altre mitjà que permeti reconèixer la identitat de l'usuari que exerciti qualsevol dels drets abans esmentats.
 • Promocosta es compromet a no recaptar informació innecessària sobre els seus usuaris, a tractar amb extrema diligència la informació personal que li puguin facilitar, i a complir en qualsevol fase del tractament amb l'obligació de guardar secret respecte de les dades facilitades pels usuaris.Així mateix, Promocosta es compromet a adoptar a tot moment els nivells de seguretat legalment requerits, per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de dades personals, implementant a aquesta fi tots els mitjans i sistemes tècnics al seu abast, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural. Això no obstant això, els usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables, i assumir els regs que això comporta.
 • Promocosta es reserva el dret de modificar a qualsevol moment la seva política de tractament i seguretat de dades personals, sempre respectant la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i prèvia comunicació als interessats, bé mitjançant publicació en aquesta mateixa pàgina o en qualsevol altre lloc del website, bé mitjançant e-mail als interessats, o per qualsevol altre mitjà de comunicació o difusió que es consideri oportú.
 •  

  Termes d'ús

 • Promocosta es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web, podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació.Promocosta és titular dels drets de propietat, drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquesta Web, de les seves pàgines, pantalles, de la informació que contenen, de la seva aparença i disseny, de les seves marques, logos, i dels seus productes i serveis, tret que s'especifiqui una altra cosa.
 • Promocosta li autoritza a descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta Web, però exclusivament per al seu ús personal sempre que amb això no infringeixi el copyright o qualsevol altre dret de propietat de Promocosta ni canviï, modifiqui, o suprimeixi qualsevol Informació, contingut, o els seus advertiments. La còpia d'Informació no ha d'entendre's com una autorització per transferir-li a Vostè o a qualsevol Persona els drets de propietat de Promocosta
 • Promocosta prohibeix la còpia, duplicació, redistribució, comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web encara que se citin les fonts, excepte consentiment per escrit de Promocosta
 •  

  Responsabilitat

 • Les pàgines i continguts poden contenir errors, inexactituds o omissions.
 • Promocosta no garanteix l'exactitud, integritat o veracitat dels continguts o de qualsevol declaració o qualsevol altra informació publicada a les seves pàgines web. Vostè accepta que qualsevol decisió, una vegada feta aquest advertiment, serà assumida pel seu propi compte i risc.
 • Promocosta no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats a les seves pàgines web.
 • Promocosta no assumeix responsabilitat per aquelles informacions o continguts que no hagin estat creats per Promocosta , per la qual cosa no respondrà enfront d'aquells danys o perjudicis que puguin derivar-se de l'ús d'aquesta informació.
 • Promocosta no es responsabilitza de danys o perjudicis derivats de l'accés, ús o mala utilització dels continguts del Portal.
 •  

  Enllaços a altres llocs web

 • Promocosta pot proporcionar enllaços a altres llocs web dirigits per Entitats o persones no relacionades amb Promocosta
 • Promocosta no és responsable dels continguts que apareixen publicats en aquests llocs web. Si vostè decideix visitar algun lloc mitjançant enllaç (link), ho farà exclusivament sota el seu propi risc, i és la seva responsabilitat prendre totes les mesures de protecció contra virus o altres elements destructius.
 • Promocosta o els seus llocs sponsors, o els seus associats estan legalment autoritzats a usar marques registrades, noms comercials, logos o símbols de copyright de Promocosta o algun dels seus afiliats o filials.
 •  

  Usuaris fora d'Espanya i legislació aplicable

 • Els continguts d'aquestes pàgines web són controlats per Promocosta des de les seves oficines en territori espanyol.
 • Promocosta posa de manifest que és possible aquests continguts no siguin apropiats o no estiguin disponibles per al seu ús des d'un lloc situat fora del territori espanyol. L'accés als continguts d'aquest web està prohibit des dels territoris en els quals, segons la legislació vigent en els mateixos, són continguts il·legals. L'accés des d'un lloc fora d'Espanya estarà subjecte al compliment de les lleis aplicables en aquest lloc. Aquesta prohibit l'ús d'aquest Lloc web o els seus continguts, quan això suposi una violació de les lleis i regulacions de la legislació Espanyola.
 • Per a qualsevol controvèrsia o conflicte suscitat en relació amb aquest Avís Legal i Condicions d'Ús seran aplicables les lleis espanyoles.